Preventie van de intergenerationele overdracht van geweld

Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling, is anno 2016 nog steeds een ernstig en veelvoorkomend probleem. Geweld binnen gezinnen kan van generatie op generatie worden overgedragen. Hoe kan dit worden voorkomen? Welke preventiepraktijken zijn veelbelovend in het terugdringen van geweld binnen gezinnen? En wat kunnen beleidsmakers, professionals en inkopers van preventieprogramma's leren van praktijken in het buitenland?

Het Verwey-Jonker Instituut, wetenschappelijk onderzoeksinstituut maatschappelijke vraagstukken, en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, deden tussen oktober 2013 en december 2015 een verkennend onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen in Nederland en Europa. Deze website informeert over de uitkomsten van het onderzoek en de bijeenkomsten die gepland staan voor professionals, beleidsmakers en inkopers van preventieprogramma's. In deze bijeenkomsten ontwikkelen de onderzoekers samen met mensen uit het veld een document waar de praktijk mee aan de slag kan. Dit einddocument wordt gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst op 7 juni 2016 in Amersfoort.

Deze website biedt informatie en inspiratie om aan de slag te gaan en de bevindingen toe te passen in beleid, hulpverlenings- en onderwijspraktijk met het uiteindelijke doel: het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.


Verkennend onderzoek

Atria en het Verwey-Jonker Instituut deden een verkennend onderzoek naar veelbelovende preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen in Nederland en Europa. Het onderzoekrapport Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU, Verkenning van wat werkt, treft u hier.

Werksessies

Atria en het Verwey-Jonker Instituut organiseren in april en mei 2016 een viertal besloten werksessies bij gemeenten door het hele land om aan de hand van de uitkomsten van het verkennend rapport met professionals, beleidsmakers en inkopers verder te werken aan effectief programmatisch preventiebeleid.

Einddocument

De input van de werksessies wordt eind mei 2016 verwerkt in een einddocument Naar een effectieve aanpak van geweld in gezinnen door preventie. Hierin worden aanknopingspunten geboden om aan de slag te gaan met effectief programmatisch preventiebeleid gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld. Wilt u dit einddocument ontvangen, dan kunt u dat hier aangeven.


Gendersensitief beleid en aanpak

Uit onderzoek blijkt dat geweld in gezinnen veelal samenhangt met ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en met sekse- en genderstereotype beeldvorming en verwachtingen ten aanzien van jongens en meisjes. Om recht te doen aan de complexiteit van factoren die geweld in het gezin veroorzaken en in stand houden, is een gendersensitief perspectief op geweld essentieel.

In 2015 voerden Regioplan samen met Margreet de Boer (PoWr) een genderscan uit bij gemeenten waaruit bleek dat er een verbeterslag nodig is om beleid en aanpak van huiselijk geweld voldoende gendersensitief te krijgen. Verschillende professionals maar ook gemeenten onderschrijven het belang van gender bij de aanpak van huiselijk geweld, maar missen concrete handvatten. In de Follow-up van deze genderscan, waar Atria en Movisie ook betrokken bij zijn, zijn er instrumenten ontwikkeld om gemeenten en professionals hierin te ondersteunen.

De instrumenten zijn hier te downloaden:
Voorbij vooroordelen en stereotypes (pdf)
Literatuurstudie huiselijk geweld verklaard vanuit genderperspectief (pdf)
Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld wat doet de gemeente (pdf)
Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld handreiking voor casusbespreking (pdf)Films: Goede voorbeelden in Nederland

  • VoorZorg

    Een programma voor jonge hoog risico vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen ondersteuning door middel van huisbezoeken van getrainde verpleegkundigen bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

  • Nieuwe toekomst

    De Nieuwe Toekomst is een methodiek voor vrouwen die na een periode van bedreiging en huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch onafhankelijk worden.

  • STUK biedt jongeren die verwaarlozing, seksueel misbruik of huiselijk geweld hebben meegemaakt een platform om via het maken van theater en film voorlichting te geven over kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Mannen Kom Op biedt mannen ondersteuning om agressief gedrag in huis bespreekbaar te maken.
  • Vertrouwenspersonen huiselijk geweld biedt slachtoffers van geweld vertrouwenspersonen uit de buurt waardoor zij kunnen praten over hun ervaringen.
  • WE CAN Young wil door middel van een campagne jongeren bewustmaken om respectvol met elkaar om te gaan: er zijn grenzen als het gaat om seks en relaties.

Overheidscampagnes geweld in gezinnen